Claim

นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

1. บริษัทล็อกแอนด์ล็อก (ประเทศไทย) ยินดีรับเปลี่ยน – คืนสินค้า และส่งซ่อมสินค้าทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการรับเปลี่ยน คืนสินค้า และ ส่งซ่อมสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท

*การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด 

1.1 ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินค้าได้ตาม Shop store ของบริษัทล็อกแอนด์ล็อก

1.2 ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ากลับมายัง บริษัทล็อกแอนด์ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด  อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้า ที่ลูกค้าส่งคืนกลับมา ก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าซื้อสินค้าผิดรุ่น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย ร้านค้า LocknLock Official store เท่านั้น / ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้ารายอื่นที่ไม่ใช่ LocknLock Official store

หมายเหตุ: *การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1.ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนสินค้าจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 30-45 วันทำการ

2.การเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะฝากล่องที่ผิดพลาดเกิดจากการผลิตเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

3.สินค้าที่ชำรุดต้องเป็นรุ่นสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

4.การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด 

หมายเหตุ

หากได้รับสินค้าแล้วพบว่าชำรุด ให้รีบแจ้งบริษัทภายในวันที่รับสินค้าทันที และส่งสินค้าคืนพร้อมอุปกรณ์ การส่งกลับ บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ในกล่องสินค้าต้องครบตามมาตรฐาน (คู่มือ กล่อง สายชาร์จ และอื่นๆ) การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากความเสียหายที่ภายนอกหรือภายในผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

a. การใช้งานโดยใช้การเดินสายไฟภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย แรงดันไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้สายชาร์จของยี่ห้ออื่น

b. ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปแก้ไข หรือดัดแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือมีการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ

c. ความประมาทเลินเล่อ, อุบัติเหตุ, การใช้ผิดวิธี

d. ความเสียหายจากอัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยธรรมชาติ

e. การสึกหรอจากการใช้งานหรือขาดการบำรุงรักษา เช่น ขึ้นสนิม เป็นรอย สีซีดจาง ราขึ้นที่ซิลิโคน

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ Email: csc-th@locknlock.co.th