Claim

นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

1. บริษัทล็อกแอนด์ล็อก (ประเทศไทย) ยินดีรับเปลี่ยน – คืนสินค้า และส่งซ่อมสินค้าทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการรับเปลี่ยน คืนสินค้า และ ส่งซ่อมสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท

*การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด 

1.1 ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินค้าได้ตาม Shop store ของบริษัทล็อกแอนด์ล็อก

1.2 ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ากลับมายัง บริษัทล็อกแอนด์ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด  อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้า ที่ลูกค้าส่งคืนกลับมา ก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าซื้อสินค้าผิดรุ่น

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย ร้านค้า LocknLock Official store เท่านั้น / ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้ารายอื่นที่ไม่ใช่ LocknLock Official store

หมายเหตุ: *การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1.ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนสินค้าจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 30-45 วันทำการ

2.การเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะฝากล่องที่ผิดพลาดเกิดจากการผลิตเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

3.สินค้าที่ชำรุดต้องเป็นรุ่นสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

4.การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด 

หมายเหตุ

หากได้รับสินค้าแล้วพบว่าชำรุด ให้รีบแจ้งบริษัทภายในวันที่ได้รับสินค้าทันที หรือไม่เกิน 7-14 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า ขึ้นอยู่กับช่องทางการสั่งซื้อ หากเกินระยะเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนคืนสินค้า

การส่งกลับ บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ในกล่องสินค้าต้องครบตามมาตรฐาน (คู่มือ กล่อง สายชาร์จ และอื่นๆ) การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากความเสียหายที่ภายนอกหรือภายในผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

a. การใช้งานโดยใช้การเดินสายไฟภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย แรงดันไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้สายชาร์จของยี่ห้ออื่น

b. ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปแก้ไข หรือดัดแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือมีการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ

c. ความประมาทเลินเล่อ, อุบัติเหตุ, การใช้ผิดวิธี

d. ความเสียหายจากอัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยธรรมชาติ

e. การสึกหรอจากการใช้งานหรือขาดการบำรุงรักษา เช่น ขึ้นสนิม เป็นรอย สีซีดจาง ราขึ้นที่ซิลิโคน

 

หมายเหตุ: 

กรุณาลงทะเบียนการรับประกันสินค้า เพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของท่าน ในการ

รับประกันสินค้าจากเรา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า

ให้แก่ผู้ที่กรอกข้อมูลและส่งกลับมาทางบริษัทฯ เท่านั้น

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ Email: csc-th@locknlock.co.th

 

 

Return and Exchange Policy

1. Lock and Lock Company Limited (Thailand) is pleased to accommodate product exchanges, returns, and repairs. The company retains the right to process returns, exchanges, and repairs without advance notice, in accordance with the stipulated conditions and terms.

*The possibility of product exchanges depends on whether the company still stocks the respective models, as our products are imported. Certain models may no longer be imported or produced. This is contingent on the policies and conditions outlined by the company.

1.1 Customers can report product claims through the Shop store of Lock and Lock Company Limited.

1.2 Customers are required to send the products back to Lock and Lock Company Limited (Thailand), Exchange Tower, 20th Floor, Sukhumvit Road, Klong toey, Klong toey, Bangkok, 10110.

2. The company reserves the right to inspect the condition of the returned products before dispatching new items to customers.

3. The company reserves the right to not accept product returns or exchanges for reasons such as personal preference, desiring a different model, or making an incorrect purchase.

4. The company retains the right to process product exchanges under the policies and conditions established by the company only.

5.The company reserves the right to accept product exchanges only for items sold by LocknLock Official Store and will not entertain products sold by other stores not affiliated with LocknLock Official Store.

Note: *Product exchanges are contingent on product availability, as the company may or may not offer replacements for specific models. This is due to the company's reliance on imported products, and certain models may no longer be imported or produced. The feasibility of exchanges is subject to the policies and conditions established by the company.

Product Exchange Terms and Conditions:

1. The process of inspecting and replacing products will take a minimum of 30-45 business days.

2. The company will only replace items with manufacturing errors. No other exchanges will be accepted.

3. Defective products must match the specified model conditions set by the company.

4. Product exchanges are subject to model availability, Due to the company's reliance on imported products, and certain models may no longer be imported or produced. This depends on the company's policies and conditions.

Note:

If you receive a damaged product, please promptly notify the company either on the day of receipt or within 7-14 days, depending on the ordering channel. If the specified time frame is exceeded, we reserve the right to consider and evaluate product returns.

For return shipments, the packaging must be in pristine condition, and all accessories must be included as per the standard (manual, box, charger, and others). The warranty will be considered void if the damage, whether internal or external, is caused by any of the following reasons:

a. The use of non-standard household wiring or damaged wiring, electrical voltage, or incompatible circuit breakers or circuit breakers, or incorrect electrical system connections, or the use of chargers from other brands.

b. Product modifications or alterations by unauthorized technicians.

c. Negligence, accidents, misuse.

d. Damage from earthquakes, floods, natural disasters.

e. Wear and tear from use or lack of maintenance, such as rust, scratches, faded colors, or mold on silicone.

 

Note:

Please register your product warranty to maintain your rights and benefits when claiming warranty services from us. The company reserves the right to provide warranty services only to individuals who have filled out and returned the information to the company.

 

If you have any questions or need further assistance,

please contact us via email at: csc-th@locknlock.co.th