• LocknLock
  • LocknLock
  • LocknLock
LocknLockaftersale__0000_Layer-4

นโยบายการรับประกันและส่งซ่อมสินค้า

ตรวจสอบนโยบายการรับประกัน และระยะเวลาการรับประกันสินค้าที่ข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการออกแบบและผ่านกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยม สะดวกต่อการใช้งาน ขอแนะนำให้ลูกค้าศึกษาคู่มือการติดตั้งและการใช้งาน หรืออ่านข้อมูลบนหน้าเวปไซต์โดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุด ของการใช้งาน

เงื่อนไขการรับประกัน 

การเริ่มต้นวันรับประกัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระบุในหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และสิ้นสุดระยะเวลารับประกันภายใน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

กรณีผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเนื่องจากวัสดุ และ/หรือการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าวันแรก* หรือชำรุด เสียหายในส่วนของมอเตอร์ และ/หรือระบบไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในระยะเวลารับประกันและตรวจสอบพบว่าไม่ผิดเงื่อนไข จะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและหากไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสูง เกินเกณฑ์ที่กำหนดทางล็อก แอนด์ ล็อก อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย ล็อก แอนด์ ล็อกขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่คุณ โดยยึดระยะเวลาการรับประกันนับตามวันที่เริ่มซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเดิม* และยึดตามเงื่อนไขของทางบริษัท

เงื่อนไขการรับประกันของล็อก แอนด์ ล็อก จะมีผลคุ้มครองในกรณีที่ผู้ซื้อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เท่านั้น

เงื่อนไขระยะเวลารับประกันสินค้า
1. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด2 ปี ( นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ )

การไม่รับประกัน

การใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท รวมถึงการใช้งานนอกเหนือจากการใช้ภายในครัวเรือน

a. การละเลยหรือไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

b. ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือสภาวการณ์ผิดปกติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ปัญหาการขนส่ง ปัญหากระแสไฟฟ้า

c. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้าเอง

d. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากล็อก แอนด์ ล็อก

e. อุปกรณ์เสริม/อะไหล่ซึ่งเสื่อมสภาพตามระยะการใช้งานปกติ เช่น แบตเตอรี่ ใบมีด ตะแกรงหม้อทอด แผ่นกรอง ยางซิลิโคน รวมถึงอุปกรณ์เสริมภายนอกอื่นๆ/อะไหล่

f. ใบรับประกันสูญหาย มีการแก้ไข ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้ผ่านการลงทะเบียน

สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียด กับแอดมินได้ที่