นโยบายการเปลี่ยน - คืนสินค้า

1. บริษัทล็อกแอนด์ล็อก (ประเทศไทย) ยินดีรับเปลี่ยน – คืนสินค้า และส่งซ่อมสินค้าทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการรับเปลี่ยน คืนสินค้า และ ส่งซ่อมสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท

*การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด 

2.1 ลูกค้าามารถแจ้งเคลมสินค้าได้ที่ Shop ของบริษัทล็อกแอนด์ล็อก 4 สาขาดังนี้

เซนทรัลเวิร์ล, บิ๊ก ซี พระราม 4, เมกา บางนา และ แฟชั่น ไอส์แลนด์

2.2 ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ากลับมายัง บริษัทล็อกแอนด์ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด  อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

3.1 ตัวล็อกของฝากล่องถนอมอาหาร หัก หรือ ฉีกขาดเท่านั้น

(ฝากล่องจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)

3.2 ตัวล็อกฝากล่องถนอมอาหารรุ่น Ovenglass หัก หรือ ฉีกขาดเท่านั้น 

(ฝากล่องจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)

3.3 ตัวล็อกฝาของกระบอกน้ำ, แก้วน้ำ, Tumbler แตก หรือรั่วเท่านั้น 

(ฝาแก้วน้ำ กระบอกน้ำจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)

*การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้า ที่ลูกค้าส่งคืนกลับมา ก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าซื้อสินค้าผิดรุ่น

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 

หมายเหตุ: รุ่นที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ เป็นรุ่นที่ทางบริษัทมีสต็อกสินค้า โดยรหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย HPL / LLG / LBF เท่านั้น

*การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

1.ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนสินค้าจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 30-45 วันทำการ

2.การเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเฉพาะฝากล่องที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

3.สินค้าที่ชำรุดต้องเป็นรุ่นสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด

4.การเปลี่ยนสินค้า ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทมีสินค้ารุ่นนั้นๆเปลี่ยนให้หรือไม่ เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทเป็นสินค้านำเข้า ซึ่งในบางรุ่นอาจจะไม่ได้นำเข้าสินค้า หรือผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ขึ่นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด 

หมายเหตุ

หากได้รับสินค้าแล้วพบว่าชำรุด ให้รีบแจ้งบริษัทภายในวันที่รับสินค้าทันที และส่งสินค้าคืนพร้อมอุปกรณ์ การส่งกลับ บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ในกล่องสินค้าต้องครบตามมาตรฐาน (คู่มือ กล่อง สายชาร์จ และอื่นๆ) การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากความเสียหายที่ภายนอกหรือภายในผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

a. การใช้งานโดยใช้การเดินสายไฟภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย แรงดันไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้สายชาร์จของยี่ห้ออื่น

b. ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปแก้ไข หรือดัดแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือมีการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ

c. ความประมาทเลินเล่อ, อุบัติเหตุ, การใช้ผิดวิธี

d. ความเสียหายจากอัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยธรรมชาติ

e. การสึกหรอจากการใช้งานหรือขาดการบำรุงรักษา เช่น ขึ้นสนิม เป็นรอย สีซีดจาง ราขึ้นที่ซิลิโคน

Shopping Cart
Scroll to Top