Introduce CSR Product PR Room Global Service

Home | Sitemap | Contact Us WebForm12
FULL MENU

เกี่ยวกับ CSR
แบ่งปันความรัก
แบ่งปันให้โลก
รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
Recruit
ร่วมงานกับเรา LOCK&LOCK
Online Shoping
ชมสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก
กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์
LOCK&LOCK ร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมหญิงของมหาวิทยาลัยหญิงล้วนอีฮวาในการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ที่จะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นและเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจากความหลากหลายของสถานที่ผ่านกิจกรรมนี้
สารคดีท่องเที่ยว, การลงมือปฏิบัติจริง, สัมผัสปลาสดๆ, สัมผัสกับแมลงต่างๆ, การเกิดของสิ่งต่างๆ ฯลฯ
การรณรงค์ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์
เราทำกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณชานเมืองของกรุงโซลเพื่อให้คนรุ่นหลังได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เราอยู่อาศัย
รณรงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณคลองยางแจ, รณรงค์ Green Zone, การปลูกต้นไม้ในป่า โซลซุพ ฯลฯ
เมษายน กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์ร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมหญิงของมหาวิทยาลัยยอนเซ
ตุลาคม กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์ร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมหญิงของมหาวิทยาลัยยอนเซ
พฤศจิกายน LOCK&LOCK SUPPORT ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดที่อาชาซาน
เมษายน กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์ร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมหญิงของมหาวิทยาลัยยอนเซ
พฤษภาคม เข้าร่วมการรณรงค์ Green Day ที่ซอโช
มีนาคม กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์ร่วมกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมหญิงของมหาวิทยาลัยยอนเซ
พฤษภาคม ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณคลองยางแจ
มีนาคม “รณรงค์ให้พวกเรารักภูเขาและแม่น้ำ” ที่ชิกจังซาน เมืองแดจอน
เมษายน วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในงานวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครั้งที่ 60 ที่โซลซุพ กรุงโซล รณรงค์ให้ลดการใช้ของฟุ่มเฟือยในโครงการ “นำของที่ใช้แล้วมาแลกกับ LOCK&LOCK” ร่วมกับห้างชินเซเก รณรงค์ลดการใช้ของฟุ่มเฟือยในโครงการ (สนับสนุนผลิตภัณฑ์ 21,000 ชิ้น)
มกราคม ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดเนื่องในวันปีใหม่โดย LOCK&LOCK SUPPORT ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดบริเวณแม่น้ำฮัน
เมษายน “รณรงค์ให้พวกเรารักภูเขาและแม่น้ำ” ที่อาชาซาน กรุงโซล
ตุลาคม “รณรงค์ให้พวกเรารักภูเขาและแม่น้ำ” ที่ชองเคซาน กรุงโซล ทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดที่ซอยโดชิม ถนนมหาวิทยาลัย ในกรุงโซล
กุมภาพันธ์ รณรงค์ให้ลดปริมาณขยะที่เป็นอาหารในโครงการ “เอาอาหารมาใส่ในภาชนะของ LOCK&LOCK”
พฤษภาคม รณรงค์ให้ลดการใช้ของฟุ่มเฟือยในโครงการ “นำของที่ใช้แล้วมาแลกกับ LOCK&LOCK”
สิงหาคม รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ T.G.I. Friday’s ในโครงการ “ลดปริมาณขยะที่เป็นอาหาร”
ธันวาคม เริ่มโครงการใช้ตะกร้าจ่ายตลาด